Stadgar

STADGAR FÖR Sekelskiftesdagarna i Marstrands Ideella Förening

§ 1 Föreningens namn

Sekelskiftesdagarna i Marstrands Ideella Förening

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att genomföra Marstrands Sekelskiftesdagar.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att planera, organisera och genomföra sekelskiftesdagar i Marstrand varje år. Föreningen ska verka genom att bereda möjligheter för kulturevenemang inom teater, musik, dans och därtill liknande sätt att medverka till kulturutveckling. Föreningen ska också verka för att dess medlemmar deltar genom lämplig klädsel under Sekelskiftesdagarna.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Marstrand, Kungälvs Kommun.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, minst 5 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller kassör inom det belopp styrelsen beslutar. Vid större belopp än det styrelsen bestämmer krävs dokumenterat styrelsebeslut innan firmateckning får ske av föreningens ordförande eller kassör.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1:e mars.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Revisorn ska senast den 1:e april avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
 12. Val av 3 styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år, samt val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
 13. En valberedning bestående av 2 personer utses för en period av 1 år
 14. Val av revisor samt suppleant.
 15. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna 3 veckor innan årsmötet
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc.

– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Dessa stadgar antogs på det konstituerande årsmötet för föreningen den 22 febr 2015, se protokoll.

Justering av stadgar antogs på årsmötet för föreningen den 7 febr 2016, se protokoll.

sv_SESvenska